کاردانی به کارشناسی

سرفصل دروس کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی سال 90

ریاضی

یادآوری و تکمیل ( تعریف تابع - توابع نمائی - توابع هذلولی - توابع لگاریتمی - تابع علامت - رسم نمودار توابع نمائی، هذلولی آنها - تعاریف حد و پیوستگی، پیوستگی توابع نمائی و لگاریتمی - تعاریف مشتق و دیفرانسیل - مشتق­های متوالی، مشتق توابع مرکب - مشتق توابع - مشتق توابع پارامتری - قضیه رل، قضیه میانگین، قضیه کوش، قضیه تیلر، بسط تیلر، بسط مک لرن - صورت­های مبهم و رفع ابهام از آنها، استفاده قضیه تیلر و مک لرن در رفع ابهام) - سری (سری­های عددی و نوع آنها، سری­های مثبت، سری متناوب - دستورهای تعیین نوع سری، سری هندسی، دستور نسبت، دستور ریشه - سری­های توان و تعیین شعاع همگرایی آنها - بسط توابع به صورت سری) - انتگرال (تعریف تابع اولیه یک تابع، دستورهای اساسی انتگرال­گیری، خواص انتگرال نامعین - انتگرال توابع مقدماتی (جدول انتگرال­ها) - روش­های انتگرال­گیری، دستور انتگرال­گیری، جزء به جزء، انتگرال­های گویا، انتگرال­های توابع مثلثاتی، نمائی، گنگ - انتگرال معین، تعریف انتگرال معین و تعبیر هندسی، فیزیکی، خواص انتگرال معین، قضیه اساسی حساب انتگرال، مشتق­گیری از تابعی که با انتگرال تعریف می­شود - کاربرد انتگرال معین در محاسبه ساخت، طول کمان حجم و سطوح جسم دوار) - بردارها (تعریف بردار، اندازه بردار، بردار واحد - جمع بردارها، تفاضل دو بردار، تجزیه یک بردار در چند امتداد - نمایش یک بردار برحسب بردارهای واحد - ضرب عددی یا نقطه­ای، ضرب برداری، ضرب مختلط سه بردار - معادله خط در فضا، معادله صفحه) - توابع چند متغیره (تعریف توابع چند متغیره - حد و پیوستگی - تعریف مشتق­های جزئی مرتبه اول، مشتق­های جزئی و مرتبه بالاتر - دیفرانسیل کامل - قاعده زنجیری، مشتق­های جزئی توابع ضمنی) - توابع برداری (تعریف توابع برداری، حد و پیوستگی - مشتق توابع برداری - توابع برداری چند متغیری، تعریف عملکردها - دیورژانس، کنترل یک تابع برداری، تعریف گرادیان یک تابع اسکالر) - انتگرال دوگانه (تعریف انتگرال دوگانه، روش محاسبه آن -تعبیر فیزیکی و هندسی انتگرال دوگانه - خواص انتگرال دوگانه - تعویض ترتیب انتگرال دوگانه - تعویض متغیر در انتگرال دوگانه، محاسبه انتگرال دوگانه در مشخصات قطبی - کاربرد انتگرال دوگانه در محاسبه مساحت یک ناحیه سطح، حجم، جرم - محاسبه مساحت رویه) - تعریف انتگرال روی خم و روش محاسبه آن - انتگرال سه گانه (تعریف انتگرال سه گانه و روش محاسبه آن) - معادلات دیفرانسیل (تعریف معادله دیفرانسیل و روش­های تشکیل آن - حل انواع معادلات دیفرانسیل مرتبه اول - جداشدنی - معادله دیفرانسیل کامل - عامل انتگرال ساز - معادله دیفرانسیل همگن و روش محاسبه آن - معادله دیفرانسیل خطی و برنولی)

آمار و احتمالات

مفهوم آمار و بررسی تعاریف مختلف - کاربردهای آمار و روش­های آماری و احتمالات - حل مسائل مربوط به احتمالات - تعریف اطلاعات و تفاوت اطلاعات با آمار و احتمال - تعریف احتمال (با ذکر مثال­های ساده) - فرمول­های مقدماتی احتمال - انواع احتمال و کاربردهای آن - تعریف پارامتر آماری - میانگین، میانه، نما، انحراف معیار، پراش (واریانس) (با استفاده از داده­ها یا جدول فراوانی) - انواع روش­های تصویری و نمودارهای مورد استفاده برای نمایش داده­های آماری (نمودارهای XY - BAR - PIE و...) - کاربرد و زمینه بکارگیری هر یک از روش­های فوق - تعریف متغیر تصادفی - توزیع احتمال گسسته و پیوسته - توزیع تجربی - توزیع دوجمله­ای - توزیع نرمال و خواص آن - محاسبه سطح زیر منحنی نرمال - کاربردهای توزیع نرمال، تقریب نرمال، توزیع t - تعریف جامعه آماری - واحد، چهارچوب نمونه­گیری، پارامترهای جامعه - برآورد اریب و نا اریب - معیارهای اشتباه - معرفی روش­ها و مدل­های نمونه­گیری - نمونه­گیری تصادفی ساده و برآورد پارامترها و فاصله اطمینان و حدود اطمینان و ضریب اطمینان - محاسبه تعداد نمونه­های لازم برای آمارگیری - روش­های کلاسیک تخمین - حد متوسط - اختلاف دو حد متوسط - نوع نسبت - پراش - امید ریاضی (ارزش انتظاری) یک متغیر تصادفی و ارزش انتظاری - محاسبه امید ریاضی - کاربردهای قوانین ارزش انتظاری و امید ریاضی - تولید اعداد تصادفی با استفاده از جدول، روش­ها و الگوریتم­های کامپیوتری تولید اعداد تصادفی - کاربردهای اعداد تصادفی.

زبان فنی

در این درس فراگیری متون و لغات تخصصی که حدود 1000 کلمه می­باشد و با استفاده از متون مناسب که بتواند دانشجویان را ضمن آشنایی با این کلمات و متون، ریشه یابی را نیز آموزش دهد. نیرویی که به نحوی که بتواند از کتب تخصصی و نشریات مربوط به خوبی استفاده نموده و قادر به تهیه گزارش فنی به زبان آموزشی باشد.

برنامه سازی

مقدمات C++ (طریقه نوشتن یک برنامه، دستورات و عبارات، تعریف متغیرها) - دستورات ورودی و خروجی استاندارد، جزئیات Iostream با استفاده از NameSpace، قالب بندی ورودی و خروجی - آرایه­ها و رشته­ها و عملیات بیتی - توابع، ساختار و توابع، ایجاد و فراخوانی تابع، Overload کردن توابع، ارسال مقدار به تابع، توابع پیش ساخته و معرفی برخی توابع مهم - ساختارهای شرطی و حلقه و شرح آنها - تعریف Struct، Union - عملیات روی فایل - بررسی استثنائات و خطاها - کار با اشاره­گرها و عملیات بر روی آنها - کار با کلاس­ها، مفهوم شی­گرایی، ایجاد کلاس، اشاره­گر به کلاس، سازنده­ها و مخرب­ها - مقدمه­ای به Visual C++.

سیستم عامل

تعریف سیستم عامل، تعریف وقفه و انوع آن، سیستم­های  Offline Spooling، Online Spooling، Time Sharing - تعریف پردازش، رسم نمودار حالات پردازش و شرح آنها - الگوریتم­های زمانبندی انحصاری و غیرانحصاری، سطوح پردازش، شرح الگوریتم­های FIFO، RR، SPN، Priority، MRN، SRT،MLFQ ، MLQ و شرح الگوریتم­های انتخاب Job توسط زمانبندی کار: Mixed، FIFO، SJF - شرح حافظه­های جانبی و مجازی، الگوریتم­های انتخاب انباره: First Fit، Next Fit ، Best Fit، Worst Fit، Buddy Fit، Quick Fit - مدیریت حافظه و شرح مشکلات آن، تکه تکه شدن و مدیریت حافظه با صفحه بندی Paging و با قطعه بندی Segmentation و ترکیبی - تعریف بن بست، شرایط بروز بن بست و راه­حل­های برخورد با آن و الگوریتم بانکداران.

ساختمان داده­ ها

تعریف ساختارهای خطی (Linear Structure)  و غیرخطی (Non-Linear Structure) - رشته­ ها (نحوه نمایش رشته­ها - عملیات روی رشته­ها (تعیین رشته، مجاورسازی، جستجوی یک زیررشته در داخل رشته دیگر، انتخاب زیر رشته­ای از رشته دیگر، مقایسه رشته­ها، حذف زیررشته­ای از داخل رشته، جایگزین کردن قسمتی از یک رشته با زیر رشته دیگر، تهیه کپی از روی یک رشته)) - رکوردها (نحوه توصیف رکوردها - انجام عملیات روی رکوردها - عملیات رایج روی رکوردها مانند Sort، Search، حذف و اضافه) - آرایه­ ها (نحوه نمایش آرایه­های یک، دو، ... n بعدی در حافظه کامپیوتر - نحوه محاسبه آدرس عنصری در آرایه­های یک، دو، ... n بعدی - انجام عملیات Search، Sort، حذف و درج در آرایه­ها - محاسن، معایب و محدودیت­های آرایه­ها و کاربرد آنها) - ماتریس­ها(ماتریس خلوت، ماتریس پایین مثلثی، ماتریس بالا مثلثی و کاربرد آنها) - پشته (تعریف داده­ها و حافظه­هایی از نوع Stack - نحوه شبیه­سازی Stack با استفاده از آرایه­ها - انجام عملیات درج (Insert) با PUSH و حذف (Delete) با POP و نوشتن الگوریتم آنها - Stack و بیان الگوریتم آن، برنامه­سازی الگوریتم­های مزبور در یک زبان برنامه­سازی) - کاربردهای Stack (در فراخوان توابع - در توابع بازگشتی (مانند تابع فاکتوریل، تعریف و محاسبه چند جمله­ای­های بصورت بازگشتی، معکوس کردن (Reverse) رشته­ها، محاسبه بزرگترین مقسوم علیه دو عدد، تابع هانوی) - کاربرد Stack و تبدیل عبارات Infix به Suffix، نمایش عبارات ریاضی به صورت­های Prefix، Infix، Suffix - الگوریتم­های این تبدیلات) - صف (تعریف صف - شبیه سازی صف با استفاده از آرایه - الگوریتم­های درج عنصری در صف و حذف عنصری از صف) - کاربردهای صف (صف دایره­ای (Circular Queue) - الگوریتم­های درج و حذف در صف دایره­ای - لیست پیوندی (امکان تعریف، نحوه پیمایش، حذف، درج گره در ابتدا و انتها)) - لیست پیوندی (امکان تعریف - نحوه پیمایش - حذف و درج گره - امکان تعریف لیست پیوندی حلقوی و نحوه درج/حذف - ایجاد لیست پیوندی با سرلیست) - درخت (تعریف درخت در حالت کلی - روش­های مختلف نمایش درخت در حافظه - درخت دودویی - ویژگی­های درخت دودویی و روش­های مختلف نمایش آن در حافظه - پیمایش­های مختلف درخت دودویی - تعاریف درخت­های Max Tree، Min Tree، Max Heap، Min Heap) - عملیات متداول در درخت دودویی (ایجاد درخت - جستجوی نود (node) خاص - حذف و درج درخت - الگوریتم­های مربوط و استفاده از Stack در این گونه موارد - تمرین برنامه­سازی الگوریتم­های بالا) - کاربرد درخت دودویی - جستجوی درخت دودویی ( مرتب کردن به روش درخت دودویی (Binary Tree Sort) - تبدیل عبارات Infix به Suffix به کمک درخت دودویی) - گراف (نکات و برخی تعاریف).

ذخیره و بازیابی اطلاعات

تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات - انواع حافظه­های جانبی (نوار، دیسک مغناطیسی، دیسک نوری) - پارامترهای ظرفیتی (چگالی و ظرفیت) - پارامترهای زمانی (ماکزیمم نرخ یا سرعت انتقال داده­ها ...) - مفاهیم اولیه (فیلد، رکورد، انواع رکورد، گپ، فایل) - سیستم فایل و لایه­های آن - بلوک بندی (مزایا و معایب) - فایل در محیط فیزیکی (پیوسته و ناپیوسته)، مدیریت بلاک­های آزاد، تکنیک­های نسخه پشتیبان، سطوح مختلف نشانی دهی - مفهوم بافر و بافرینگ (انواع بافر، مزایا و معایب هر یک، مدیریت بافر) - محاسبه ظرفیت واقعی - محاسبه نرخ انتقال واقعی و تاثیر بافرینگ در آن - تکنیک­های بهبود کارآیی سیستم با کاهش زمان درنگ دورانی و کاهش زمان استوانه­جویی - تکنولوژی RAID - ساختارهای مبنایی فایل - ضوابط ارزیابی کارآیی فایل - عملیات روی ساختار فایل (عملیات شش گانه) - ساختار فایل­ها (ساختار پایل (معرفی، کاربرد، نحوه انجام عملیات شش گانه) - ساختار ترتیبی (معرفی، کاربرد، انجام عملیات شش گانه) - ساختار شاخص (مفاهیم، شاخص متراکم و غیرمتراکم و چندسطحی) - ساختار ترتیبی شاخص دار (معرفی، کاربرد، محاسبه سطوح شاخص، تکنیک­های درج سرریزی، عملیات شش گانه) - ساختار چندشاخصی (معرفی، کاربرد) - فایل مستقیم (معرفی، کاربرد، توابع مبدل، راه­حل­های مشکل سرریزی، معایب، انجام عملیات شش گانه) - بررسی دستورات فایلینگ در یکی از زبان­های سطح بالا).

سرفصل در مدار منطقی اعلام نشده است

منبع :  karshenasi.com

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم فروردین ۱۳۹۰ساعت 10:35  توسط Rahmat  |